i samarbeid med

Forslag til metode

Forslag til metode

Modell 1: Ønskekvistmodellen

Modell 2: Evaluering med utgangspunkt i rammebetingelser for fremføringer

Forslag til metode

Tekst: Torkel Øien

Her får du et forslag til metode for gjennomgang og refleksjon rundt en kulturproduksjon.

Mål og intensjon med prosessen

 • Gå gjennom og oppsummere erfaringer
 • Ta vare på gode erfaringer
 • Hva kunne vært gjort annerledes?
 • Hva kan vi lære av dette?
 • Hva kan styrkes og videreforedles?
 • Utfordre muligheter, og om mulig: Bli enda bedre neste gang!

Merk: Bli enige om hva evalueringen skal brukes til og hvordan den skal gjøres tilgjengelig.

Organisering

Organisering kan gjøres på mange måter:

 • En samling/møte for en prosjekt-/prestasjonsgruppe
 • En arbeidsøkt for å gjennomgå flere prosjekter og dele med hverandre
 • Deltakerne organisert i grupper med de som har jobbet med prosjektet
 • Tidsramme: 2-6 timer (kan kuttes og forenkles)

Relevante dokument å lese før evalueringsarbeidet

 • Sjekk lenker til relevante artikler og anbdre dokument nederst i denne artikkelen.

Hvordan

Første økt er evaluering av prosessen (som du kan lese mer om her)

 • Velg én som skal lede gruppen i prosessen og én som skal skrive og oppsummere.
 • Sett en tidsramme for denne økten, for eksempel 60 minutter.
 • Alle går gjennom evalueringskjemaet (lenke fins nederst i artikkelen) hver for seg, for å «sette hodet på temaet».
 • Jobb dere gjennom temaene – lederen sørger for at alle får bidra.
 • Del funnene i plenum.
 • Noter viktige funn og punkter og legg det i prosjektmappen på nett.

Andre økt er evaluering av produktet (som du kan lese mer om her)

 • Velg én som skal lede gruppen i prosessen og én som skal skrive og oppsummere.
 • Sett en tidsramme for denne økten, for eksempel 60 minutter.
 • Alle går gjennom evalueringskjemaet (lenke fins nederst i artikkelen) hver for seg, for å «sette hodet på temaet».
 • Jobb dere gjennom temaene. Lederen sørger for at alle får bidra.
 • Del funnene i plenum hvis det er flere grupper, oppsummer om det er kun én gruppe.
 • Noter viktige funn og punkter og legg det i prosjektmappen på nett.

Evaluering av prosessen

Begynn med en gjennomgang av forventninger (se lenke til relevant artikkel nederst).

Skriv ned stikkord for følgende punkt:

 • Forventninger til prosjektgruppen
 • Forventninger til prosjektet
 • Forventninger til prosjektleder
 • Forventninger til deg selv

Ta en runde rundt bordet, hvor alle får si litt. Vinkle tilbakemeldingene konstruktivt!

Gjennomgang av viktige områder i prosessen

 • Nederst i artikkelen finner du en lenke til et evalueringsskjema. Les gjennom skjemaet hver for dere, for å «sette hodet på temaet».
 • Tenk gjennom og diskuter følgende temaer:

      - Forberedelser: Hva tok dere stilling til i forberedelsen til prosjektet?

      - Organisering

      - Rammer (tid til forberedelse, tidspunkt, tidsbruk, sted, ressurser, deltakere osv.)

      - Mål

      - Hva er kvalitet i denne forbindelse?

      - Hvordan sikrer dere gode opplevelser for utøver og publikum?

Punkter deles i plenum med de andre gruppene, eller oppsummeres i prosjektgruppen. Kok det ned til tre–fem minutter og vær konkret!

Disse punktene skal med:

Hva kunne vært gjort annerledes?

Elevmedvirkning: Hvordan bidro elevene i prosessen? Kan dette styrkes?

Vårt beste tips – suksesskriterium nr. 1!

Hvordan tar vi tak i dette?

 

Evaluering av produktet

Skalering

 • Gi produksjonen (det ferdige produktet) en tallvurdering fra 1-10.
 • Hva skulle til for at du skulle gitt en høyere score?
 • Ta en runde rundt bordet hvor alle trekker frem ett aspekt som kunne løftet produksjonen ytterligere. Vær konstruktive!

Gjennomgang av viktige deler av produksjonen

 • Gå gjennom skjemaet hver for dere, for å «sette hodet på temaet».
 • Tenk gjennom og diskuter følgende temaer:
 • Kunstneriske mål/pedagogiske mål
 • Elevenes forberedelse og trygghet
 • Samhandling
 • Helhet:

      - Form

      - Innhold

      - Utførelse

      - Fremdrift /energi

 • Nye element – overraskende – annerledes
 • Vår styrke: det profesjonelle. Vårt fag: Hvordan står det frem i produksjonen?

Punktene deles i plenum med de andre gruppene eller oppsummeres i prosjektgruppen. Kok det ned til tre–fem minutter. Vær konkret!

Disse punktene skal med:

 • Viktige funn/momenter

      - Utfordringer

      - Muligheter

 • Hva har vi lært?
 • Hva kunne vært annerledes? Hva kunne vi gjort mer av?
 • Vårt beste tips – suksesskriterium nr. 1!
 • Hvordan tar vi tak i dette?

Les også: Forventingsavklaring

Relevante dokument: Sjekkliste for «produksjonsrefleksjon»/Kvalitetskriterier for kulturskoleformidling  /  Skjema for bruk i evaluering av prosess og produkt

 

Ønskekvistmodellen

Tekst: Norsk kulturskoleråd

Ønskekvistmodellen kan være en måte å evaluere en produksjon på. Det kan være hensiktsmessig å gå grundig til verks når dere evaluerer fremføringer som det brukes mye tid og krefter på. Med utgangspunkt i denne modellen kan dere finne deres egen form på en slik gjennomgang.

Den kan for eksempel oversettes slik:

 • Kompetanse: beherske materialet, skape optimale rammer
 • Relevans: målgruppe og intensjon med fremføringen
 • Formidling: engasjement og tilstedeværelse, relasjon til publikum og omgivelsene

Lenke til ekstern kilde: Sammendrag av Ønskekvistmodellen på Rikskonsertenes nettsted produksjonshandboka.no

 

Evaluering med utgangspunkt i rammebetingelser for fremføringer

Tekst: Torkel Øien

Hver kulturskole bør ha sine egne spilleregler for det som arrangeres: Kjøreregler for utadrettet virksomhet, om den er for foreldre og venner, eller for hele lokalsamfunnet, som gjenspeiler en profesjonell holdning i hele prosessen og et bevisst forhold til mål og middel. Et sett av rammer og kvalitetskriterier (se lenke til annen artikkel nederst i denne artikkelen) bør gjelde for alle formidlingssituasjoner – uansett. Kulturskolens verdier, visjon og tanker om omdømme bør også bety noe for de valg som gjøres.

Her er noen element som kan være en del av slike rammebetingelser (se lenke til annen artikkel nederst i denne artikkelen). Om dere velger ut de punktene som er viktige for dere når dere går i gang med prosjektet, er det et godt utgangspunkt for refleksjon og evaluering underveis og i etterkant. Denne gjennomgangen knyttes opp til en tenkt prosess, men bruk det gjerne annerledes.

Nederst i denne artikkelen finner du en lenke til ei sjekkliste for evaluering av prosess og produkt. For å friske opp og fokusere: Gå raskt gjennom og kryss av JA eller NEI i dette skjemaet, for om du kan huske at dere tok stilling til disse punktene når dere jobbet med produksjonen. 

Les også: Kvalitetskrititerer og rammebetingelser (under menypunktet Fra idé til presentasjon - Produksjon)

Relevant dokument: Sjekkliste for evaluering av prosess og produkt (doc)

Spørsmål til Torkel Øien?

Send ham en e-post