i samarbeid med

Personvernerklæring

Personvernerklæring

Norsk kulturskoleråd er opptatt av å beskytte dine personopplysninger. Personvernerklæringen og bruksvilkårene (disse omtales heretter i fellesskap som «vilkårene») gjelder for våre nettsted og øvrige digitale tjenester, som for eksempel e-postabonnement og registrering av informasjon gjennom skjemaer («digitale kanaler»).

Vilkårene styrer alt vi gjør innen innsamling, behandling og bruk av data. De tar også for seg dine rettigheter til innsyn, endring og sletting av personlig informasjon om deg. Ved å benytte våre digitale kanaler samtykker du til vilkårene. Er du uenig i datapraksisen som er beskrevet i vilkårene, bør du unngå å bruke våre digitale kanaler.

Personvernerklæring

1) Terminologi

Her definerer vi noen viktige begrep:

Personopplysninger er enhver informasjon som direkte eller indirekte kan knyttes til deg som enkeltperson. Se avsnittet «Hvilke personopplysninger behandler vi?» for informasjon om hva slags personopplysninger vi behandler.

Anonymiserte opplysninger er opplysninger hvor vi har fjernet alle identifiserbare element slik at det ikke lenger er mulig å knytte opplysningene til deg som enkeltperson.

Behandling av personopplysninger er enhver bruk av personopplysninger, herunder innsamling, lagring, endring, sammenstilling, utlevering og sletting.

Våre «digitale kanaler» omfatter våre nettsted og øvrige digitale tjenester som for eksempel e-postabonnement og registrering av informasjon gjennom skjemaer.

2) Hvordan samler vi personopplysninger?

Informasjonen vi samler inn om deg avhenger av hvilke av våre digitale kanaler du bruker samt hvilke opplysninger du gir oss ved kjøp, registrering og/eller i andre sammenhenger.

Vi samler inn personopplysninger som:

du oppgir til oss for eksempel når du kjøper eller registrerer deg for våre tjenester, abonnerer på våre nyhetsbrev, fyller ut et skjema eller kontakter oss. 

registreres automatisk når du bruker våre digitale kanaler.

Du har ingen plikt til å oppgi personopplysninger til oss. Dersom du velger å la være, er det mulig at vi ikke kan yte deg våre tjenester. Dette fordi vi eksempelvis ikke kan fakturere deg for tjenestene eller sende deg informasjonen du ber om.

3) Hvilke personopplysninger behandler vi?

Vi kan behandle personopplysninger innen følgende kategorier:

Grunnleggende informasjon, for eksempel navn, arbeidsgiver, stillingstittel og kontaktopplysninger.

Demografisk informasjon, for eksempel fødselsdato og kjønn.

Opplysninger om kundeforholdet, for eksempel ordreopplysninger, betalingsopplysninger, markedsføringstillatelser og kontakt.

Opplysninger generert i forbindelse med bruk av våre digitale kanaler.

Opplysninger i tilknytning til identifikasjon og registrering av en kunde eller bruker.

Eventuelle andre opplysninger som er lagret på grunnlag av ditt samtykke. Du vil i så fall få spesifikk informasjon om hvilke opplysninger vi lagrer og hva de brukes til når vi ber om ditt samtykke.

Våre digitale kanaler er ikke ment for eller rettet mot barn under 13 år. Vi lagrer ikke bevisst informasjon om barn under 13 år. Hvis du mener vi har lagret opplysninger om barn under 13 år, kan du kontakte oss skriftlig, slik at vi kan slette informasjonen.

4) Hvordan bruker vi dine personopplysninger?

Vi bruker informasjon som vi lagrer om deg til følgende formål:

Levere tjenester: Vi behandler personopplysninger for å yte og levere tjenester til deg. For eksempel behandles dine opplysninger i forbindelse med levering av innhold når du etterspør det.

Utvikling og analyse: Vi behandler personopplysninger for å forbedre og videreutvikle våre tjenester og digitale kanaler.

Informasjonssikkerhet og misbruk av tjenester: Vi vil kunne behandle personopplysninger for å sørge for god sikkerhet i våre digitale kanaler. Vi vil også kunne behandle personopplysninger for å avdekke eller forhindre ulike typer misbruk.

Overholdelse av lovbestemmelser: Vi behandler personopplysninger for å oppfylle våre lovfestede plikter, for eksempel i tilknytning til regnskapsførsel og for å fremlegge opplysninger for kompetent myndighet når dette er pålagt oss i henhold til norsk lovgivning.

Andre formål du har samtykket til: Vi vil kunne behandle dine personopplysninger for ethvert annet formål som du spesifikt har gitt oss et samtykke til.

Vi behandler primært personopplysninger basert på samtykke. Når behandlingen skjer basert på samtykke kan du trekke samtykket tilbake når som helst ved skriftlig henvendelse.

5) Hvordan beskytter vi dine opplysninger?

Beskyttelse av dine personopplysninger er en høyt prioritert oppgave for oss. Vi arbeider kontinuerlig for å beskytte personopplysninger og annen konfidensiell informasjon. Sikkerhetsarbeid omfatter både fysiske, tekniske og administrative tiltak, herunder beskyttelse av personell, informasjon, IT-infrastruktur, internt og offentlig nett.

6) Hvem utleverer vi dine personopplysninger til?

Vi vil kunne oppgi personopplysninger til

 • databehandlere som arbeider som underleverandører for oss og behandler dine opplysninger på våre vegne. Slike underleverandører kan ikke bruke personopplysningene for noe annet formål enn å yte tjenesten som er avtalt med oss. Vi tar særlige forhåndsregler for å forsikre oss om at underleverandørene opptrer i samsvar med disse vilkårene og norsk personvernlovgivning, og særlig der databehandleren er lokalisert i et land utenfor Norge eller EU-/EØS-området.
 • andre parter med ditt samtykke.

Vi kan også utlevere informasjon i noen andre tilfeller:

I lovbestemte tilfeller, eksempelvis ved pålegg fra domstolene, politiet eller andre offentlige myndigheter, i henhold til strenge forhåndsdefinerte prosesser.

I forbindelse med virksomhetsoverdragelse, for eksempel som ledd i fusjon, oppkjøp, salg av våre eiendeler eller overføring av tjenester til et annet selskap. I dette tilfellet vil du bli varslet via e-post og/eller se et varsel i våre digitale kanaler om eventuelle endringer i eierskap, bruk av din personlige informasjon og valg du måtte ha angående din personlige informasjon.

7) Hvor lenge lagrer vi dine opplysninger?

Vi vil lagre dine personopplysninger så lenge som nødvendig for å oppfylle de formålene som er angitt i vilkårene, med mindre en lengre lagringsperiode er pålagt eller tillatt i henhold til gjeldende lovgivning.

Personopplysningene lagres så lenge du har en aktiv relasjon til oss eller våre digitale kanaler – eller til du selv ber oss om å glemme deg og slette lagret informasjon om deg. Vi definerer en relasjon til oss eller våre digitale kanaler som å (i) være kunde av oss, (ii) ha samtykket i å motta markedsføringsinformasjon fra oss, (iii) aktivt bedt om kontakt med oss via sosiale medier, elektroniske meldinger eller elektroniske skjemaer, (iv) vært aktiv i våre digitale kanaler etter du har gitt ditt samtykke. Relasjonen defineres som aktiv dersom den har vært utøvd i løpet av de siste 24 måneder.

Oppbevaring av anonymiserte opplysninger er ikke gjenstand for slike begrensinger eller krav. Vi forsøker i tillegg å sikre at personopplysninger og annen kundeinformasjon er oppdatert og korrekt, og at vi ikke lagrer informasjon som er unødvendig i forhold til formålene ved behandlingen av personopplysninger.

8) Hva er dine rettigheter og valgmuligheter?

Du har rett til å

 • vite hvilken informasjon vi har registrert om deg.
 • kreve at feilaktige, unødvendige, mangelfulle eller utdaterte personopplysninger rettes eller fjernes.
 • trekke tilbake eller begrense eventuelle samtykker til å behandle personopplysninger som du har gitt oss. Vær oppmerksom på at dette kan føre til at vi ikke lenger kan levere enkelte av våre tjenester til deg.

Vi er opptatt av å føre en ansvarlig og bærekraftig forretningsvirksomhet. Dersom du mener at vi ikke følger disse vilkårene eller gjeldende lovgivning kan du klage til oss, eller eventuelt til Datatilsynet.

9) Endringer i vilkårene

Etter hvert som vår forretningsvirksomhet og verktøy utvikler seg kan vi ha behov for å oppdatere vilkårene. Vi oppfordrer deg til å gå gjennom vilkårene jevnlig. Ved større endringer vil vi også kunne forsøke å kontakte deg direkte gjennom tilgjengelige kanaler som eksempelvis gjennom e-post eller varsler i våre digitale kanaler.

10) Hvordan kontakte oss?

Norsk kulturskoleråd (org. nr. 875 627 422), Fjordgata 1, 7010 Trondheim, er behandlingsansvarlig for behandlingen av personopplysninger i henhold til denne personvernerklæringen. Ved spørsmål og henvendelser angående vår behandling av personopplysninger kan du kontakte oss via e-post: post@kulturskoleradet.no.

Bruksvilkår

Ved bruk av våre digitale kanaler aksepterer du disse vilkårene for bruk.

1) Tillatt bruk

Du kan benytte innhold fra våre digitale kanaler bare til ikke-kommersielt, personlig formål, og/eller for å lære om Norsk kulturskoleråds produkt og tjenester, og utelukkende i samsvar med bruksvilkårene.

2) Forbudt bruk

Ved å benytte våre digitale kanaler sier du deg enig i at du ikke vil

 • bruke våre digitale kanaler i strid med disse bruksvilkårene.
 • kopiere, modifisere eller imitere arbeidet, dekonstruere eller demontere siden – eller på annen måte forsøke å oppdage kildekoden eller tillate en tredjepart å gjøre det.
 • selge, tildele, viderelisensiere, distribuere, utnytte kommersielt, eller på annen måte overføre rettigheter til eller tilgjengeliggjøre for en tredjepart, innhold eller tjenester på noen måte.
 • bruke våre digitale kanaler på en måte som ødelegger, deaktiverer, overbelaster eller forringer kanalene eller forstyrrer andre parters bruk og glede av kanalene.
 • speile eller inkludere kanalene helt eller delvis i enhver annen kanal.
 • forsøke å få uautorisert tilgang til våre digitale kanaler.
 • skaffe deg tilgang til våre digitale kanaler på en annen måte enn innenfor de rammene som Norsk kulturskoleråd tilbyr for tilgang til kanalene.
 • benytte våre digitale kanaler til et formål eller på en måte som forbys i henhold til vilkårene.

Enhver uautorisert bruk av innholdet eller av kanalene som kan være i strid med patent-, opphavsrett, varemerker og andre lover.

3) Opphavsrett og varemerker

Våre digitale kanaler er beskyttet av gjeldende åndsverkslovgivning og andre lover, inkludert lover om beskyttelse av varemerker og opphavsrett. Våre digitale kanaler, inkludert alle åndsverk i kanalene, er Norsk kulturskoleråd eller dets lisensgivere (hvis noen) sin eiendom.

Norsk kulturskoleråd har all opphavsrett til innholdet. Dersom det ikke er gitt spesifikk tillatelse til å bruke bestemt innhold, skal innholdet ikke kopieres, reproduseres, endres, publiseres, lastes opp, postes, overføres, utføres eller distribueres på noen måte. Du godtar å ikke endre, leie, låne, selge, distribuere, kringkaste eller opprette imitert arbeid av innholdet på siden, delvis eller i sin helhet, på noen måte. Norsk kulturskoleråds logo og andre merker som brukes av Norsk kulturskoleråd fra tid til annen, er varemerker og er Norsk kulturskoleråds eiendom.

4) Informasjon og materiale du registrerer og deler hos oss

Du garanterer at du har de nødvendige rettighetene til materiell du registrerer eller deler i våre digitale kanaler og at du gir oss godkjenning til å bruke og publisere dette materialet. Du garanterer at du ikke har til hensikt å bedra eller gi misvisende informasjon, og at materialet du leverer ikke bryter disse bruksvilkårene.

5) Lenker til tredjeparts nettsted

Lenker til eller informasjon om tredjeparts nettsted, er bare ment for din bekvemmelighet. Dersom du benytter disse lenkene, vil du forlate våre digitale kanaler. Slike lenker eller informasjon betyr ikke at Norsk kulturskoleråd bidrar, anbefaler eller sponser tredjeparts nettsted, eller informasjonen der. Norsk kulturskoleråd er ikke ansvarlig for tilgjengeligheten til slike nettsted. Norsk kulturskoleråd er ikke ansvarlig eller forpliktet til slike nettsted eller innholdet på disse. Dersom du benytter lenkene til eksterne sider vil du forlate våre digitale kanaler og være underlagt bruksvilkårene og personvernet som er gjeldene på disse sidene.

6) Nedlasting av filer

Norsk kulturskoleråd kan ikke garantere eller stå inne for at filene som er tilgjengelig for nedlasting via våre digitale kanaler er fri for virus eller annen skadelig datakode, filer eller programmer.

7) Ansvarsfraskrivelse/begrensning av ansvar

Norsk kulturskoleråd og våre tjenesteleverandører, lisensgivere og leverandører gir ingen garanti for våre digitale kanalers eller innholdets egnethet, pålitelighet, tilgjengelighet, tidsriktighet, sikkerhet eller nøyaktighet. All informasjon og programvare samt alle andre produkt, tjenester og grafiske element tilbys «as is», uten noen form for garanti.

Så langt det lar seg gjøre innenfor gjeldende lovgivning, skal Norsk kulturskoleråd og deres tjenesteleverandører, lisensgivere eller leverandører ikke under noen omstendigheter holdes ansvarlig for eventuelle tap eller skader som måtte oppstå ved eller i forbindelse med bruk av våre digitale kanaler. Dette gjelder uansett om det er basert på en kontrakt, erstatning, forsømmelse, ansvar, og selv om Norsk kulturskoleråd eller noen av Norsk kulturskoleråds partnere har blitt informert om muligheten for skade.

8) Erstatning

Du forstår og godtar at du står personlig ansvarlig for egen oppførsel i våre digitale kanaler. Du samtykker til å erstatte, forsvare og holde Norsk kulturskoleråd, dets morselskap, datterselskap, tilknyttede selskaper, partnere, lisensgivere, ansatte, agenter og alle tredjeparts informasjonstjenester utenfor skade fra og mot alle krav, tap, utgifter, skader og kostnader (inkludert, men ikke begrenset til direkte, tilfeldige, følgeskader og indirekte skader) og realistiske advokatutgifter som et resultat av eller som skyldes bruk, misbruk eller manglende evne til å bruke våre digitale kanaler eller innholdet, eller ethvert brudd på disse vilkårene.

Norsk kulturskoleråd

Lars Emil Johannessen

Prosjektleder for Nordea-prosjektet KUL-TUR og ansvarlig redaktør for kulturskolebanken.no.