i samarbeid med

Kvalitetskriterier

Kvalitetskriterier og rammebetingelser

Kvalitetskriterier

Rammebetingelser

De ti bud om kulturproduksjoner

Kvalitetskriterier og rammebetingelser 

Tekst: Torkel Øien – i samarbeid med prosjektledere i Nordeaprosjektet KUL-TUR

Det er viktig at både kvalitetskriterier og rammebetingelser for produksjonen tenkes nøye gjennom.

Dette vil sikre en god kvalitet i prosessen mot en fremføring.

Kvalitetskriterier for kulturproduksjoner

Hva er minimumsrammene for fremføringer ved din kulturskole? Hva skal dere alltid legge vekt på og sørge for når dere planlegger og gjennomfører?

Rammebetingelser for fremføring

Om konserten, forestillingen eller utstillingen er av stort eller lite format, er for familie og venner – eller kongen, er det noen stikkord og bevissthet rundt rammer som kan hjelpe oss å sikre kvalitet.

Kvalitetskriterier

Tekst: Torkel Øien

Sett opp noen stikkord som beskriver hva dere synes er vesentlig ved din kulturskole. Gå gjennom områdene nedenfor og ta stilling til dem.

Lag gjerne generelle punkt for kulturskolen, som igjen kan konkretiseres for den enkelte produksjon/fremføring.

Her er våre stikkord for fokus og kvalitet, som dere kan ta utgangspunkt i for å lage deres egne:

1) Rammer, mål og begrunnelser

 • Bestemme hvor, for hvem og hvorfor.
 • Ta stilling til hva slags type forestilling/fremføring dere ønsker å lage.
 • Definer visningsarena og beskriv fasiliteter, mål og utrustning.
 • Intern eller offentlig fremføring? Hvem er målgruppe? Hvilke mål og behov har de?
 • Hva er hensikten med visningen?
 • Ta publikum på alvor, uansett! Ha respekt for ulike publikumsgrupper.
 • Hva inneholder produktet? Hvilke krav stiller vi i denne sammenhengen?

2) Ansvar og roller

 • Rolleavklaring – hvem er ansvarlig for hva? Se lenke til egen artikkel om rolleavklaring nederst i denne artikkelen
 • Bestill lokaler som passer anledning og mål, med avtale om kontaktperson og nøkkel
 • Arbeidsfordeling
 • Bevisstgjøre om at alle ansatte er på jobb for kulturskolen – hvem er det de representerer?

3) Innhold og kunstneriske rammer

 • Skal det være pause i forestillingen?
 • Program og oppbygning
 • Antrekk
 • Ta stilling til hvem, hva og hvordan med tanke på presentasjon, sammenbinding og ledelse av fremføringen
 • Definer kunstnerisk nivå og sikre prosessen, beskriv nivå på innhold og kunstneriske mål, ut fra anledning, mål og hensikt
 • Sørg for profesjonelle rammer, og at utøverne og publikum føler seg ivaretatt
 • Klare linjer for tidsrammer
 • Bevisst forhold til dramaturgi og format. Se lenke til egen artikkel om dramaturgi nederst i denne artikkelen
 • Bevisstgjøring av sceneadferd, for eksempel til applaus. Se lenke til egen artikkel om kommunikasjon med publikum nederst i denne artikkelen

4) Informasjon og synliggjøring

 • Ansvarlige synliggjøres i kalenderen med navn og telefonnummer, slik at de som trenger kontakt har dette lett tilgjengelig.
 • Informasjonsmateriell (alltid) med egen logo. Se lenke til artikkelen "PR-materiell og -bilder - huskeliste" nederst i denne artikkelen
 • Informasjon – frister for alle interessenter – tilpasset målgruppen
 • Frister for synliggjøring – når skal publikum få vite om forestillingen? Se lenke til egen artikkel om promoteringsplan nederst i denne artikkelen
 • Målgruppetilpasset informasjon til alle berørte parter

5) Prestasjonsforberedelser

 • Mental forberedelse: forberede deltakere på hva som skjer og hva de vil komme til å møte.
 • Sørge for at de medvirkende er trygge på fremføringen og fremføringssituasjonen.

6) Planer og forberedelser

 • Tilstrekkelig med lyd-/lysprøver, samt generalprøve – eller gode alternativer
 • Prøver – plan for forberedelse (produksjonsplan)
 • Raider for forestillingen: beskrive hva alle innslag/deler trenger av utstyr
 • Kjøreplan skal foreligge

7) Erfaringsgjennomgang og oppsummering

 • Evaluering og refleksjon for kontinuerlig forbedring og læring
 • Dokumentasjon: bilde, lyd og rapport
 • En fast plan og mal for evaluering

Merk: Vi har laget en sjekkliste som kan være et enkelt verktøy når dere jobber med dette. Denne finner du i to versjoner blant de relevante dokumentene nedenfor.

Les også: Rolleavklaring - en øvelse  /  Dramaturgi  /  Kommunikasjon med publikum  /

PR-materiell og -bilder - huskeliste  /  Promoteringsplan  /

Relevante dokument: Kvalitetskriterier for kulturskoleformidling - sjekkliste (pdf)  /

Kvalitetskriterier for kulturskoleformidling (doc)

Rammebetingelser

Tekst: Norsk kulturskoleråd

Hver kulturskole kan ha sine egne spilleregler for det som arrangeres. Dette kan kalles kjøreregler for utadrettet virksomhet, og de gjelder både om arrangementet er for foreldre og venner, eller for hele lokalsamfunnet.

Disse kjørereglene skal gjenspeile en profesjonell holdning i hele prosessen og vise at kulturskolen har et bevisst forhold til mål og middel.

Et minimum av rammer og kvalitetskriterier bør gjelde for alle formidlingssituasjoner. Kulturskolens verdier, visjon og tanker om omdømme bør også bety noe for de valg som gjøres.

Idé, bakgrunn og begrunnelse

De fleste arrangementer i kulturskolen er begrunnet med en hensikt. Den er det viktig å vite om og ta utgangspunkt i. Hvorfor gjør vi dette? Både utøvere og arrangører bør ha en klar idé om hva som er målet med fremføringen/forestillingen.

Planlegging, rammer og muligheter

Det hjelper alltid å ha tenkt på forhånd! Både praktiske og logistiske grep, teknikk og utstyr og formidling av det kunstneriske materialet bør vurderes før prosjektet settes i gang.

Hvordan formidles historien på en best mulig måte? Ta stilling til hva som er den beste form og hvilke dramaturgiske grep som kan gjøre produksjonen best mulig – for alle parter.

Hvilke muligheter finnes i lokalet, i materialet, i utstyret og i menneskene? Ta stilling til hvilket potensial som ligger i alle ressursene dere rår over.

Hvordan kan engasjement og eierskap skapes hos utøverne? Hvordan sørger dere for at elevene deltar i å skape interessante og engasjerende formidlingssituasjoner?

Innøving og produksjon

Sørg selvfølgelig for at det som skal presenteres er så godt forberedt som mulig. Men alt som handler om selve fremføringen må også øves på. Hva inneholder den «rollen» man har når man står på scenen?

Tren på alt som kan gi trygghet for dem som skal stå på scenen: Hvor man skal stå og gå, hva som skal sies og hva som skal gjøres. Test ut lokalet med tanke på alt dette.

Sørg for at all logistikk, mennesker, utstyr og teknikk som skal gi de beste muligheter er med i planleggingen, slik at apparatet rundt er forberedt og at det som skal fremføres og formidles får så gode vilkår som mulig.

Sørg også for å trene på gjennomføring – om det så er en simulert eller teoretisk gjennomgang.

Gjennomføring

Bli enige om noen rammer for fremføring og formidling. De kan være enkle og de kan være voldsomt komplekse, men uansett må det være klare rammer, om det da ikke er meningen at det skal være tilfeldig.

Lag program, katalog en plan for formidlingen. Om det ikke skal deles ut noe til publikum, må likevel de som skal fremføre og de som skal være «hjelpeapparat» for formidlingen, vite nok om det som skal skje til at de er maksimalt trygge. Først da er rammene for formidling optimale.

Dreiebok, kjøreplan, visuell gjennomgang – alt som kan gjøre gjennomføringen av ditt arrangement så godt som overhodet mulig, bør benyttes der det er hensiktsmessig.

Evaluering

Det er fornuftig å ha evalueringsmøter for å kunne jobbe med kontinuerlig forbedring og utvikling.

Omfanget av møtene er til dels avhengig av kompleksiteten på produksjonene/fremføringene. Disse møtene behøver ikke å vare så lenge, men de bør være fokusert på hva som er bra og hvordan man kan videreføre disse kvalitetene ved neste anledning.

Hva skaper de gripende øyeblikkene?

Forsøk å beskrive viktige elementer for rollen som utøver og publikummer, elementer dere mener gir gode opplevelser for begge parter.

Disse stikkordene bør være retningsgivende for hvordan dere planlegger og gjennomfører arrangementene deres.

Velg ut noen av disse, og la dem prege planlegging og gjennomføring.

Kvalitetssikring

Hvilke spilleregler har din kulturskole for det som arrangeres? Har dere kjøreregler for utadrettet virksomhet som gjenspeiler en profesjonell holdning i hele prosessen, og et bevisst forhold til mål og middel?

Les også: Kvalitetskriterier

De ti bud om kulturproduksjoner

Tekst: Harstad kulturskole

Når vi planlegger en produksjon spør vi oss …

1) Hvor skal vi være?

    - Størrelse på lokalet, publikumsplasser, scenestørrelse, booke til rett dato/tid ...

2) Hvem er utøverne?

    - Antall utøvere, disipliner, alder, involverte lærere, akkompagnement ...

3) Hva trenger vi av utstyr?

    - Trengs det mikrofoner, piano, danseplass eller rekvisita?

4) Hvem er de ansvarlige?

    - Hvilke lærere er involvert, hvem rydder, rigger, regisserer, er brannvakter ...

5) Når skal forestillingen være?

    - Konsertstart, lydsjekk, generalprøve, oppmøtetider ..

6) Hvordan er rammen rundt forestillingen?

    - Er det en uhøytidelig opptreden med prat mellom nummerne, eller er det konferansier? Skal det foreligge program for publikum (anbefales)?

7) Hvem gjør hva?

    - PR, teknisk, layout program, regi, inspisient, konferansier, akkompagnement, programansvarlig ...

8) Hva er tema?

    - Skal det være klassisk/jul/filmmusikk/bredde ...

9) Hva inneholder forestillingen?

    - Programansvarlig sørger for at samme stykke ikke kommer to ganger, og at tema og rammer overholdes.

10) Hva slags beskjeder skal ut, og når er de ulike fristene?

    - Senest 14 dager før forestilling: Elever og lærer skal vite om de er med, foreldre skal være skriftlig informert, administrasjonen skal ha fått en oversikt over øvingstider, oppmøtetider og involverte elever slik at de er forberedt ved spørsmål fra foresatte, og eventuelle plakater skal være hengt opp. Regiansvarlig/musikalsk ansvarlig skal ha all informasjon slik at scenebildet (oppsett av scenen) kan planlegges.

    - Senest ei uke før forestilling: Programmet skal være spikret og ligge klar for utskrift. Ansvarsområder skal være fordelt på en slik måte at alle vet hva deres oppgave på forestillingsdagen er, både innen teknisk, lys, lyd, rigging, brannvakt, konferansier og så videre.

Spørsmål til Torkel Øien?

Send ham en e-post