i samarbeid med

Pedagogikk, mål og delmål

Pedagogikk, mål og delmål

Tekst: Robert Øfsti

Fra boken Fagveilederen for visuell kunst, utgitt av Norsk kulturskoleråd. Forfatter: Robert Øfsti.

Selv om vi holder frem utstillingen som en viktig del av prosessen, må det ikke bli slik at elevene får en følelse av at de produserer med tanke på utstillingen, som om denne er selve målet med virksomheten.

Men som delmål og som motivasjon kan utstillingen være svært viktig for videre utvikling og ny kunnskap.

I kulturskolen er derfor utstillingsarenaen først og fremst en pedagogisk arena, en arena for egenvurdering, refleksjon og læring for den enkelte eleven. Utstillingen rendyrker nemlig nettopp dette å se på ting. Elevene ser det de har gjort i en sammenheng som peker fremover.

En pedagogisk situasjon

Når utstilling og presentasjon av elevarbeid er så viktig, er det altså først og fremst fordi det er en så vesentlig og grunnleggende pedagogisk situasjon. Det er også derfor vi skal tenke grundig gjennom både når, hvor og hvordan vi produserer slike utstillinger og presentasjoner. I tillegg er det selvsagt en måte å vise elevene at en verdsetter og respekterer det arbeidet de gjør. Gjennom at vi behandler produktet som noe verdifullt, blir produsenten og prosessen viktig. Og kanskje skal vi skille mellom de utstillinger og presentasjoner vi gjør til internt bruk og de vi i tillegg inviterer gjester til.

Elevenes evalueringer

Kunsten i utstillingen er ytringer i et felles rom, ytringer som inviterer til samtale. Dermed er det ikke bare våre egne ting vi kan se på og reflektere over. Det kan like gjerne være de andres produkt vi forholder oss til og lærer av å se på. Og selvsagt åpner situasjonen opp for verbale diskusjoner og samtaler både mellom elevene og mellom lærer og elev.

Denne situasjonen legger til rette for at gruppa også evaluerer og reflekterer over helheten i den arbeidsperioden som utstillingen dekker. Det er elevenes evaluering av perioden som må være viktigst. Lærers evaluering av elevens individuelle arbeid hører hjemme i andre sammenhenger.